Credits (Harvest Moon: Back to Nature)

From ranchstory
Jump to navigationJump to search

These are the credits as they appeared in Harvest Moon: Back to Nature after the end of the game.

Director Masayuki Kisaki

Teru Kurouta

Rouge Kaizuki

Magoichi Oritake

Progamer Syou Kondo

March

Designer Katsumi Takatsuki

Katsura Design

Mitsuharu Okanomoto

Yuki Ya

Composer Miyuki HomaredaDebugger Dai KondoU.S. Executive Producer Hiro Maekawa

Natsume Inc.

U.S. Product Manager Graham Markay

Natsume Inc.

U.S. Localization Manager Sachiko Yamauchi

Natsume Inc.

Special Thanks to Masahiko Yoshizawa

Victor Interactive

Software Inc.

Character design Matsuyama IgusaVictor Interactive Software Inc.
Creative StaffDirector Yasuhiro WadaOriginal Game Design Setsuko Miyakoshi

Tomomi Yamatate

Character CG Shinichi Hayakawa

Shunosuke Ozaki

System Graphic Noriaki KajimotoSpecial Thanks to Hiroshi Inoue

Takashi Ueda

Hikaru Nakano

Producer Yasuhiro WadaExecutive Producer Seiichi Kizu

/ Victor Interactive Software Inc.

©2000 Natsume Inc.©1999.2000 MARUCOME
/ Victor Interactive Software Inc.References[edit]